Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) ще се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът предвижда налагането на административно наказание - „глоба“ или „имуществена санкция“ до 4% от годишния световен оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро за несъответствие с новите правни разпоредби.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания. За да получите подробна и детайлна информация, съвети и насоки от водещите експерти в тази сфера, включете се в организираното от Фондация „Право и Интернет“ специализирано обучение върху разпоредбите на GDPR.

Цели на обучението:

  • Квалификация относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания;
  • Практически знания и умения относно нововъведената правна регламентация, които ще предпазят Вашия бизнес от неблагоприятни правни последици;
  • Конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба;
  • Получаване на сертификат за успешно преминаване на обучителния курс.

Обучител: Адв. Десислава Кръстева, CIPP/E; Адв. Мартин Захариев