През последните петнадесет години, Фондацията е реализирала самостоятелно и в партньорство над 100 национални и международни проекта, по пътя си към постигането на следните цели:

  • иницииране, подпомагане и провеждане на дейности по реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие;
  • подпомагане на компетентните държавни органи при формулиране на държавната политика за развитие на информационните и комуникационните технологии;
  • развитие на нормативната уредба в областта на комуникациите, информационните технологии, електронната търговия, електронното управление и др.;
  • широко приложение и използване на информационните и комуникационните технологии в дейността на съдебната власт, държавната администрация, органите на местното самоуправление и местната администрация и в адвокатурата;
  • създаване на контакти и сътрудничество с национални и международни организации и институции, работещи в областта на правото и в сферата на информационните технологии;
  • обучение и консултиране по отношение на различните аспекти на управлениетона проекти (правни и финансови аспекти, проектно управление, постигане на осведоменост и публичност, кохезионна политика, публично-частни партньорства, обществени поръчки);
  • подкрепяне създаването и развитието на образователни програми и правни дисциплини към университетите и към центрове, свързани с правото на информационните и комуникационни технологии, и изграждане високо ниво на компетентност, технологична и административна култура.