През последните двадесет години, Фондацията е реализирала самостоятелно и в партньорство над 135 национални и международни проекта, по пътя си към постигането на следните цели:

  • иницииране, подпомагане и провеждане на дейности по реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие, правосъдието и права на човека (включително дигитални права);
  • подпомагане на компетентните държавни органи при формулиране на държавната политика за развитие на информационните и комуникационните технологии;
  • развитие на нормативната уредба в областта на комуникациите, информационните технологии, електронната търговия, електронното управление и др.;
  • широко приложение и използване на информационните и комуникационните технологии, както от публичния, така и от частния сектор, работещ в областта на правото и информационните технологии;
  • създаване на контакти и сътрудничество с национални и международни организации и институции, работещи в областта на правото и в сферата на информационните технологии;
  • обучение и консултации на теми като е-правосъдие, включително е-доказателства, е-управление, е-идентификация, удостоврителни услуги и киберсигурност, е-здравеопазнване, е-търговрия, е-комуникация, защита на лични данни, изкуствен интелект, право на интелектуална собственост, наказателен процес и процесуални права, законотворчество;