На заключителна пресконференция днес Областна администрация Плевен представи резултатите по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране“, който е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и бюджета на Република България, чрез ОП „Административен капацитет“.

Целта на проекта е въвеждане на електронно управление в общините, за да се подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса. Областна администрация Плевен е бенефициент по проекта, а областните администрации на Габрово, Добрич и Ловеч са нейни официални партньори. Проектът включва общо 12 областни и 74 общински администрации, имащи пряка полза от резултатите от проекта.

В качеството си на изпълнител на проекта, Обединение ТАФ (ТехноЛогика, Адвен и Фондация „Право и Интернет”) осъществи ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост.