Фондация „Право и Интернет“ е българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти, осигурява консултации и провежда обучения в областта на правните, технологичните и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.

В последните няколко години дейностите на организацията са насочени към обмен на знания, опит и добри практики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с фокус върху:

  • Правни анализи и етични прегледи в процеса на разработване и прилагане на проекти, укрепващи основните права, улесняващи усвояването на ИКТ и иновативни нови решения.
  • Подкрепа за разработването и изпълнението на политики по отношение на цялостната национална законодателна рамка и практика на правителствените органи, съдебната система и местните власти.
  • Популяризиране и насърчаване на идеята за развитие на справедливи, мирни и приобщаващи общества.
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез технологични иновации, стимулиране на инициативи в областта на предприемачеството и социалното предприемачество;

Проектите на Фондацията в сферата на научните изследвания и развитието на национални политики са подкрепени от множество престижни донорски и финансиращи организации като Европейската комисия, Световната банка, НАТО, USAid, ABA/CEELI, Фондация „Отворено общество“, Канадската агенция за международно развитие и др.

Експертите на Фондацията са участвали в създаването на съвременната нормативна уредба в сферата на ИКТ и транспонирането на европейското законодателство в България - Законът за електронната търговия, Законът за електронното управление, Законът за електронния документ и електронния подпис, Законът за електронните съобщения, Законът за търговския регистър, наказателната уредба на компютърните престъпления и на още десетки закони, наредби, инструкции и други подзаконови актове, регулиращи отношенията в тази сфера. Представители на Фондацията са канени често да подпомагат със знанията си разработването на политики и стратегии от национално значение, като Стратегията за електронно правителство, Стратегията за електронно здравеопазване в България, Политиките и стандартите за предоставяне на административни услуги на гражданите по електронен път, Стратегията за конкурентоспособността на България на международните пазари на информационни и комуникационни технологии и др. Експертите на фондацията са автори на над 500 книги, статии, анализи и проучвания в сферата на правото на информационните и комуникационните технологии в страната и чужбина. Те са редактори и на престижни международни издания в тази област.

Фондацията си спечели сертификат ISO 9001 през 2011 г. и понастоящем е сертифицирана по ISO 9001: 2015 и ISO 27001: 2017 с обхват „Подготовка и управление на програми и проекти. Правно консултиране нормотворчество. Организационно и управленско консултиране. Изработка на стратегически документи. Консултантски услуги в областите информационни технологии и информационна сигурност. Анализ, моделиране, оптимизация и управление на бизнес процеси. Анализ, проектиране, разработка и внедряване на приложен софтуер. Организиране и управление на събития. Издателска дейност.“

Фондация “Право и Интернет” не предоставя безплатни правни консултации или друга форма на правна помощ и съдействие. Информацията на сайта не следва да се разглежда като правен съвет и предприемането на действия въз основа на тази информация е с риск и отговорност на ползващите я лица.