Фондация „Право и Интернет“ е българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.

В последните няколко години дейностите на организацията са насочени към обмен на знания, опит и добри практики за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с фокус върху:

  • Правни анализи и етични прегледи в процеса на разработване и прилагане на политики по отношение на общата национална законодателна рамка и практика на съдебната власт, държавните учреждения, органите на местното самоуправление и местната администрация;
  • Повишаване на конкурентоспособността чрез технологични иновации, стимулиране на инициативи в областта на предприемачеството и социалното предприемачество;
  • Насърчаване на иновациите чрез създаване на научно-изследователски и професионални мрежи, които подпомагат развитието на ново поколение от висококвалифицирани експерти, обучени да се справят с различни аспекти на съвременните глобални предизвикателства;
  • Постигане на равенство между половете;
  • Популяризиране и насърчаване на идеята за развитие на справедливи, мирни и приобщаващи общества.

Проектите на Фондацията в сферата на научните изследвания и развитието на национални политики са подкрепени от множество престижни донорски и финансиращи организации като Европейската комисия, Световната банка, НАТО, USAid, ABA/CEELI, Фондация „Отворено общество“, Канадската агенция за международно развитие и др.

Експертите на Фондацията са участвали в създаването на съвременната нормативна уредба в сферата на ИКТ и транспонирането на европейското законодателство в България - Законът за електронната търговия, Законът за електронното управление, Законът за електронния документ и електронния подпис, Законът за електронните съобщения, Законът за търговския регистър, наказателната уредба на компютърните престъпления и на още десетки закони, наредби, инструкции и други подзаконови актове, регулиращи отношенията в тази сфера.

Представители на Фондацията са канени често да подпомагат със знанията си разработването на политики и стратегии от национално значение, като Стратегията за електронно правителство, Стратегията за електронно здравеопазване в България, Политиките и стандартите за предоставяне на административни услуги на гражданите по електронен път, Стратегията за конкурентоспособността на България на международните пазари на информационни и комуникационни технологии и др.

Експертите на фондацията са автори на над 500 книги, статии, анализи и проучвания в сферата на правото на информационните и комуникационните технологии в страната и чужбина. Те са редактори и на престижни международни издания в тази област. Експертите на фондацията са членове на множество комитети и професионални правни организации от национално и международно значение като Европейската асоциация за електронни съобщения (EEMA), на Международната асоциация по право на информационните и комуникационни технологии (ITECHLAW), на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP) и т.н.

От 2011 г. Фондация „Право и Интернет” има въведен стандарт за качество ISO 9001:2015, както и ISO 27001:2017 от 2019 г. с обхват „Подготовка и управление на програми и проекти. Правно консултиране нормотворчество. Организационно и управленско консултиране. Изработка на стратегически документи. Консултантски услуги в областите информационни технологии и информационна сигурност. Анализ, моделиране, оптимизация и управление на бизнес процеси. Анализ, проектиране, разработка и внедряване на приложен софтуер. Организиране и управление на събития. Издателска дейност.“

Фондация “Право и Интернет” не предоставя безплатни правни консултации или друга форма на правна помощ и съдействие. Информацията на сайта не следва да се разглежда като правен съвет и предприемането на действия въз основа на тази информация е с риск и отговорност на ползващите я лица.