• Каква е разликата между 5G и 4G?

5G, или петото поколение безжична мобилна технология, е стандарт за изграждането и функционирането на мобилни безжични мрежи, така, както са 4G/LTE, 3G, 2G и т.н. Основната разлика между 5G и предходните технологии се крие в това, че поради начина на изграждане на мрежата 5G, използваното оборудване и нови обхвати от радиочестотния спектър ще позволят в пъти по-високи скорости на предаване на данни, едновременното прехвърляне на много по-голямо количество данни, много по-малко грешки и забавяне при прехвърлянето на информация, както и повишена надеждност.

  • Има ли някакви странични ефекти приложението на 5G технологията върху човешкото тяло?

До момента не са публикувани научни доказателства за специфични отрицателни ефекти от 5G технологията върху човешкото тяло. Както и предходните поколения (2G, 3G, 4G/LTE) технологии, така и 5G технологиите използват радиовълните като преносно средство за информация. Важно е да се подчертае обаче, че радиочестотният спектър, който може да се използва за 5G (напр. 700 MHz, 800 MHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz), се използва и досега за мобилни комуникации. Тоест, не става дума за нов вид лъчение, което се появява за първи път и което има някакъв нов ефект върху човешкото тяло.

В този смисъл ефектите, които са присъщи на всички нейонизиращи лъчения (т.е. тези, които не влияят на структурата на ДНК), широко застъпени и използвани в бита от други безжични технологии, като Bluetooth, Wi-Fi и т.н., би следвало да са същите като при 5G.

В тази връзка ще отбележим, че според публикация на Световната здравна организация (повече тук): „Към днешна дата (б.а. 27.02.2020 г.) и след много проведени изследвания, неблагоприятни ефекти върху здравето не са установени вследствие на излагането на безжични технологии“. Това заключение се отнася до 5G, но е базирано на изследвания за целия радиочестотен спектър.

За ограничаване ефектите на нейонизиращите лъчения, всяка държава е въвела лимити на допустимата мощност на излъчване от оборудване (напр. базовите станции на мобилните оператори, излъчвателите на радио и телевизионните оператори, радарните станции за гражданското въздухоплаване и т.н.) – т.е. нива на мощността на излъчване, при които няма риск за човешкото здраве. В България законоустановените ограничения са многократно по-строги от установените от Международният комитет за защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP) препоръчителни лимити на международно ниво (които са отчетени като достатъчно сигурни за защита на човешкото здраве). Следователно, в България са въведени много по-рестриктивни изисквания към оборудването с цел защита за населението. Тези по-строги изисквания ще се прилагат и за 5G, както досега са се прилагали за 2G, 3G и 4G/LTE мрежите.

  • Какви са проблемите и притесненията, свързани с 5G технологията?

Всяка нова технология поражда определени страхове, поради липса на достатъчно знания за тази технология. Такива притеснения имаше и при пускането на 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, микровълновите фурни, лъчистото отопление и др., но страховете се оказаха неоснователни. Тези технологии вече са толкова силно застъпени в ежедневието ни, че дори не можем да си представим какво е било без тях.

Най-напред притесненията по отношение на 5G идват от това, че обществото не е достатъчно добре информирано за функционирането, рисковете и ползите от въвеждането на 5G, което в комбинация с фалшивите новини и конспиративните теории, води до създаване на негативно отношение към тази новост.

Наред с други, основните притеснения, свързани с 5G технологията, касаят начина на изграждане и функциониране на мрежата, тъй като за 5G се изисква наличието на по-гъста мрежа от съоръжения. Най-просто казано – необходими са повече базови станции/клетки, които да са разположени на по-близко разстояние една от друга. Това води до предположения, че бихме могли да се окажем изложени на повече електромагнитно излъчване, което да е по-вредно за нас. Подобни предположения, обаче, са изключително спекулативни и подвеждащи, защото се неглижират други много съществени фактори като мощност на излъчване, разстояние от излъчвателя и т.н. Както споменахме, българското законодателство е едно от най-строгите в целия ЕС що се касае до допустимите нива на излъчване, което служи като гарант за правата и здравето на гражданите.

Другото основно притеснение е свързано с използваните радиочестоти, тъй като за разгръщането на 5G се предвижда да се използват радиочестоти и от по-високия спектър като 26 GHz и 28 GHz, които не са толкова мащабно използвани и за които се твърди, че трябва да бъдат подложени на допълнително проучване преди да се пуснат в широка употреба. На този етап обаче, това също не е толкова основателно притеснение, тъй като заявката на мобилните оператори за функционирането на 5G в България е, че ще се използват радиочестотите, които се ползват и в момента за 4G/3G, т.е. 700 MHz, 800 MHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz.

  • Надеждни и сигурни ли са 5G мрежите?

Няма причини да се съмняваме в сигурността и надеждността на 5G мрежите повече, отколкото има към съществуващите мрежи. Няма мрежа или система, която да не е уязвима и податлива на пробиви в сигурността (няма и да има такава) и в процеса на развитие на 5G мрежата ще има редица недостатъци, които ще трябва да се подобряват, включително по отношение на оборудването.

В този контекст е важно да подчертаем, че в рамките на ЕС е издадена Препоръка (ЕС) 2019/534 от 26 март 2019 г., която има за цел да даде общи насоки, касаещи киберсигурността на 5G мрежите. В допълнение, в последните няколко години бяха приети няколко акта на европейско и национално ниво, които да гарантират именно защитата и сигурността на мрежовите и информационните технологии (Директивата за мрежова и информационна сигурност, националният Закон за киберсигурност). Бяха дадени и нови правомощия на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), която ще играе значима роля при разработването на валидни за целия ЕС схеми за сертифициране на киберсигурността, в т.ч. на 5G мрежите.

В началото на тази година Европейската комисия одобри и инструментариум от мерки за противодействие на рисковете за киберсигурността, свързани с разгръщането на 5G - пето поколение мобилни мрежи.

На този фон считаме, че се създават и приемат сравнително ефективни мерки 5G мрежите да функционират в една защитена и сигурна среда, макар и рисковете от пробиви в сигурността никога да не биха могли да бъдат ограничени напълно както във физическия, така и в електронния свят. Не на последно място, не трябва да забравяме и че сигурността на мрежите е силно обусловена от човешкия фактор.

  • Какво значи приложението на 5G за потребителите?

С разгръщането на 5G мрежите ще се развият широк набор от услуги, които са от съществено значение за функционирането на икономиката, за осъществяването на важни обществени и икономически функции, очакват се качествени скокове в сектори като енергетика, транспорт, банково дело, здравеопазването и всички други дейности, осъществявани онлайн.

Разгръщането на 5G ще позволи ускореното развитие и въвеждането на нови услуги като телемедицина, автономни автомобили и управление на трафика, свързани градове, интелигентни енергийни мрежи и отбранителните съоръжения, разглеждане на висококачествено съдържание (5K, 3D) и т.н.

Нещо повече, в ситуация като сегашната, значението на 5G мрежите е още по-видимо – в редица държави телеком операторите вече констатират огромно увеличение на трафика, което в резултат води до намаляване на скоростите, понижаване на качеството на услугите и други проблеми за потребителите. Европейската комисия дори отправи молба до световните гиганти Google, Netflix, Amazon, Facebook и др. да намалят качеството на видео съдържанието в Европа, за да ограничат рисковете от претоварване и блокиране на мрежовата инфраструктура.

С изграждането на 5G мрежата такива явления не би следвало да се наблюдават, тъй като мрежата ще има много по-голям капацитет.