На 14- ти и 15-ти септември екипът на Фондация ,,Право и Интернет" (ФПИ) проведе първото посещение за обмен в Тирана, Албания, което се реализира в рамките на проект E-PROTECT II. Екипът ни бе придружен от представител на администрацията на Омбудсмана на Република България. Първият ден от визитата беше фокусиран върху представянето на проекта и на разработената Методология за индивидуална оценка на нуждите пред релевантни национални и местни заинтересовани страни. Представителят на Омбудсмана също така представи специализирана сесия. Организацията на цялото събитие бе подпомогната от нашия домакин - Институт за активизъм и социална промяна, и нейния Изпълнителен директор г-жа Еринда Блака. Бихме искали да благодарим на всички участници за тяхното активно участие и за тяхната цялостна ангажираност по време на събитието. Надяваме се, че сме успели да им предоставим рамка, която да използват и прилагат на национално равнище, с цел по-ефективното подпомагане на деца жертви на престъпление. С оглед улесняване на участниците при запознаването им с Методологията, последната беше преведена на албански език.

Втория ден на посещението бе посветен на двустранни срещи между нашия екип и екипа на Национална Агенция за правата на детето (включително с нейния председател), както и с Комисаря от офиса на Омбудсмана на Албания. Нашият екип успя да придобие впечатления (по отношение на правната рамка, практиката и прилагането) относно актуалното състояние в Албания по отношение на закрилата на деца жертви на престъпления и основните проблеми в тази връзка. Когато основните пропуски бяха отчетени, възможностите за практическо прилагане на Методологията бе очертано. Освен това по време на двустранната среща участниците обсъдиха потенциалните възможности за бъдещо сътрудничество в областта, като поясниха междусекторните приоритети и въпроси. С нетърпение очакваме наши бъдещи съвместни начинания.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейската комисия под споразумение номер 878593.