На 19 - 20 септември в Брюксел, Белгия ще се проведе вторият работен семинар "Intelligent Investigation – Challenges & Chances" по проект SMART.

Работният семинар ще се съсредоточи върху текущото състояние на системите за интелигентно наблюдение от мултидисциплинарен подход, оперативно правоприлагане, пресичане със закона, социология, технология и икономика.

Срокът за получаване на разширени резюмета на докладите е удължен до 31 юли 2013 г.