Родители, педагогически специалисти и психолози взеха участие в обучението, проведено от Фондация “Право и Интернет” на 21.11.2023г в столичния район Студентски. В рамките на обучението те имаха възможността да се запознаят както с правната рамка, така и с добрите практики и препоръки относно подхода към жертви на насилие и на онлайн сексуална експлоатация, в частност. Обучителните материали, разработени в рамките на проекта, допринесоха за провеждането на пълноценна дискусия относно множеството измерения, които може да придобие тормозът и изключителната важност, която имат семейната и социалната среда на децата. Благодарим на всички участници за активната работа и интерес към проекта, както и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която ни подкрепи в осъществяването на връзка с училищата в района.