Използването на нови информационни и комуникационни технологии от организираната престъпност и терористични групи или престъпни лица е ключово предизвикателство за създателите на политики и правоприлагащите органи.

В този контекст проектът COPKIT, финансиран от ЕС, разработва технологии, насочени към данни за подпомагане на правоприлагащите органи в предотвратяването на престъпността и тероризма.

Независимо от това използването на технологии от правоприлагащите органи повдига няколко етични, правни и обществени въпроси със сериозни последици за връзката между правоприлагащите органи и гражданите.

COPKIT провежда интегрирана защита на данните и оценка на етичното въздействие (E + PIA), за да се избегне злоупотреба с разработените полицейски инструменти и да се гарантира, че нейните технологии и приложения съответстват на етичните принципи и съответното национално, европейско и международно законодателство, включително Хартата на основните Права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека и допълнителните му протоколи.

COPKIT сега търси нови членове, които да се присъединят към Консултативния съвет за етично и обществено въздействие (ESIAB), за да подкрепят развитието на проекта за справяне с етични, правни и обществени предизвикателства, свързани с предвиденото използване на COPKIT като средство за разследване.

Ние сме заинтересовани да си сътрудничим с експерти в областта на етиката, етичната технология, правата на човека, поверителността, сигурността и управлението на данните с интерес към полицейската дейност. Експерти от други дисциплини (например право, социални науки, ИТ, надеждни ИИ) и ОГС също са добре дошли да се присъединят към ESIAB.

Какво правят членовете на ESIAB:

подкрепят проекта в управлението на етичните, неприкосновеността на личния живот, правните и социалните въпроси, които биха могли да възникнат по време на проекта, както по отношение на развитието, така и върху работата на COPKIT, като се обърне специално внимание на принципа „Поверителност чрез дизайн“;

дават насоки по етични, правни и обществени въпроси, свързани с инструментите на COPKIT;

участват в семинари и webinars на COPKIT;

предоставят обратна информация за резултатите от проекта.

Ако искате повече информация за проекта или за ролята на членовете на ESIAB, моля, свържете се с нашия екип на copkit@copkit.eu.

Повече информация тук: https://copkit.eu/copkit-is-looking-for-new-ethica...