Фондация „Право и Интернет“, координатор на проекта E-PROTECT, посрещна останалите партньорски организации за първата работа среща по проекта.

Срещата се проведе на 16 октомври 2017 г. в София, България. Партньорите обсъдиха план за бъдещото развитие на проекта, стратегия за разпространение, както и стратегия и критерии за оценка на изпълнението.

Проектът E-PROTECT се реализира от 5 организации от 5 различни държави-членки на Европейския съюз – България, Австрия, Италия, Гърция и Румъния, под ръководството на Фондация „Право и Интернет“. Партньорските организации са обединени от желанието си да допринесат към по-доброто разбиране и по-широкото прилагане на правата на детето, установени в Директива 2012/29/ЕС. В рамките на проекта се разработва и индивидуална методология за оценката на нуждите на дете жертва на престъпление. Тя ще може да се прилага към всеки отделен случай за осигуряването на адекватни мерки и цялостно подобрение на положението на дете, което е жертва на престъпление.

Голяма част от дейностите по проекта E-PROTECT са посветени на повишаването на обществената информираност на правата на детето, гарантирани от Директива 2012/29/ЕС и насърчаване на сътрудничеството между различните експерти, които работят с деца жертви на престъпление и често са тяхна първа точка на контакт. Ето защо в рамките на проекта ще се разработи и онлайн платформа, която ще предлага не само подробна информация относно разпоредбите на Директива 2012/29/ЕС и тяхното практическо приложение, но и ще е домакин за различни онлайн събития.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.