Разписването на правила, които допускат при определена технологична готовност и при решение на Висшия съдебен съвет гражданите да подават в електронен вид своите молби и жалби, а съдът да завежда електронни досиета и отделните структури в рамките на съдебната власт да могат да общуват в електронна форма. Това е част от проект по оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по която Фондация “Право и Интернет” е изпълнител, а бенефициент е Висшият съдебен съвет. Организацията работи над нормативната уредба за въвеждане на електронен документ и електронен подпис в съдебната система.

”Предизвикателствата са много, защото това налага реформиране на цялата съдебна система, промяна на вътрешните административни и бизнес процеси, по които текат в преписките, преограмотяване на голяма част от служителите на съдебната система и на органите на съдебната власт, осигуряване на тези процеси с техника и технологични решения, както и намирането на финансиране. Правилата са първата стъпка, но определено не са единствената и предстои дълъг път в тази посока”, уточни д-р Димитров.