Доклад за информационната икономика за 2005 г.

Подзаглавие: Електронна търговия и развитие

Автор: Изготвен от секретариата на UNCTAD

Година на издаване: 2005
Издателство: United Nations Publication
ISBN: 92-1-112679-7
Обем: 251 страници
Формат: A4

Анотация

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат потенциала да изменят коренно световната търговия, финанси и продукция. Чрез модификацията на бизнеса в по-конкурентна среда и повишаване продуктивността на икономиките и най-вече чрез предоставянето на достъпно за всички огромно количество знания, ИКТ могат да поддържат бърз икономическо растеж и така да укрепят материалната основа на развитието. Нашето предизвикателство е да подсигурим надеждното използване на този потенциал и достигането на реални постижения при борбата с бедността, болестите и невежеството – както и на техните наследници – страх, нетолерантност и война. Този доклад предоставя информация за това как развиващите се страни се опитват да намалят различията между „имащите” и „нямащите” информация. Също така описва огромните предизвикателства, пред които все още е изправено обществото в ключови области като достъп до Интернет и необходимостта от укрепване сигурността на електронната среда. И нещо още по-важно – показва, че когато има политическа воля и усилие от всички заинтересовани страни при създаването и имплементирането на „е-стратегиите”, прогресът, достигнат чрез употребата на ИКТ е повече от очевиден.


Забележки

Website: www.unctad.org/ecommerce

Докладът е достъпен само на английски език.