Донка Стоянова

Адв. Стоянова специализира в областта на обществените поръчки, конкурентното право, административното право, процесуалното представителство, търговското право, дружественото право, международното частно право. Нейният опит включва консултации по материални и процесуални въпроси в хода на подготовката на оферти и кореспонденция с възлагащи органи. Адв. Стоянова участва активно в оспорване на действия и решения на възложители пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Резюме

Адв. Стоянова специализира в областта на обществените поръчки, конкурентното право, административното право, процесуалното представителство, търговското право, дружественото право, международното частно право. Нейният опит включва консултации по материални и процесуални въпроси в хода на подготовката на оферти и кореспонденция с възлагащи органи. Адв. Стоянова участва активно в оспорване на действия и решения на възложители пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

В последно време адв. Стоянова участва в няколко важни обжалвания на нормативни актове на институции като Министерски съвет, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и др. Опитът ѝ включва множество обжалвания на административни актове на Комисията за защита на потребителите и на Националната здравноосигурителна каса. Донка Стоянова има солидна и разнообразна практика в оспорването на санкции, наложени от различни органи във връзка с административни нарушения на законовите изисквания в различни области на регулиране.

От 2015 г. адв. Стоянова е докторант по Международно частно право към Институт за държавата и правото при Българска академия на науките.