На 11 и 16 юли два национални семинара бяха проведени в рамките на проект PRESENT (Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес) в България (въвВарна и в София). Всеки от двата семинара беше насочен към ефективността на мерките, закрепени в Директива (EС) 2016/343, както и към предизвикателствата във връзка с практическото приложение на тези мерки. Участници в семинарите бяха правоприлагащи лица, които работят на различни позиции в сферата на наказателното правораздаване – съдии, прокурори, разследващи полицаи, адвокати и други. Екипът на Фондация „Право и интернет“ реши да структурира всеки от семинарите в няколко презентации и по две лекции, изнесени от различни български и международни експерти с богат опит в областта на наказателното право. На семинара във Варна, България, като лектори участваха г-жа Ангелина Лазарова (съдия в Апелативен съд - Варна, България) и г-жа Мартина Кюсак (доцент по наказателен процес в университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша), като и двамата насочиха вниманието на участниците към българската и полската съдебна практика във връзка с производствата в отсъствие на подсъдимите и процесуалните изисквания, които следва да бъдат изпълнени по отношение на тях в държавите членки.

От друга страна, лектори на семинара в София, България, бяха г-жа Диляна Гитева (адвокат и член на УС на Фондация „Българските адвокати за правата на човека“) и г-н Ноел Уилямс (консултант по наказателно законодателство и член на различни комисии в Обединеното кралство, включително на Националния консултативен съвет за борба с тероризма, Съвета за младежко правосъдие за Англия и Уелс и други). Докато г-н Уилямс акцентира върху транспонирането на Директива 2016/343 от Обединеното кралство, г-жа Гитева обърна по-голямо внимание на българската съдебна практика по въпроса и особено на няколко примерни и основополагащи решения на Върховния касационен съд на България.

Освен това, експерти от Фондация „Право и интернет“ представиха на участниците целите, основните дейности, както и постигнатите резултати по проекта. На първо място, д-р Росалия Камаска, координатор на проекта, представи целите, проведените дейности, както и предстоящите събития, свързани с изпълнението на проекта. Втората презентация представи г-жа Деница Кожухарова, която запозна участниците с основните резултати, постигнати в рамките на проект PRESENT. Нещо повече, в края на двата семинара бяха проведени дискусии, които доведоха до установяването на някои препоръки във връзка с наказателното производство, и в частност с провеждането на съдебен процес в отсъствие на подсъдимия.

Няколко законодателни препоръки бяха установени в рамките на изпълнението на настоящия проект, сред които създаването на правна възможност за призоваване по електронна поща или телефон, създаване на електронна система за получаване на правни документи, необходими на участниците в процеса, използване на видеоконференция в случаите, когато подсъдимият отсъства от страната или не може да присъства на съдебния процес по друга причина. Една от най-необходимите законодателни промени според участниците в семинарите е въвеждането на фигурата "заподозрян" в българския наказателно-процесуален кодекс, тъй като тази фигура не съществува в действащото българско законодателство. Липсата на термина "заподозрян" в българското законодателство възпрепятства упражняването на правата, предвидени в Директива 2016/343, както и в други европейски директиви, тъй като българската съдебна практика приема, че лицата, които не са официално обвинени, нямат правата на "заподозрени", които уредени в европейските актове в тази област.

В заключение можем да посочим, че проведените дискусии по време на семинарите повишиха познанията на участниците по отношение на международните добри практики, свързани с провеждането на процес в отсъствие на подсъдимия, както и по отношение на българските добри практики и препоръки в сферата.

Проект PRESENT се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор № 760482.