Днес, в ДВ бр.94/2018г., бе обнародван Закон за киберсигурност, в чието формиране взе участие и Фондация „Право и Интернет“ чрез изготвянето на правно становище. В закона са отразени предложенията за промени, направени от адв. Никола Стойчев и адв. Христо Нихризов, експерти на Фондацията.

Законът за киберсигурност въвежда в българското законодателство изискванията на Директива 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза, с оглед на засилващата се роля и значение на мрежите и информационните системи и услуги в обществото и произтичащата от това необходимост от постигане на минимално общо ниво на киберсигурност.

Законът за киберсигурност регламентира организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността, както и създаването на институционална рамка в областта мрежовата и информационната сигурност. Уреждат се също статута и функционирането на доставчиците на цифрови услуги и на операторите на съществени услуги.


Полезни източници:

Закон за киберсигурност, публикуван в Държавен вестник.
Становище на Фондация "Право и Интернет".