Бежанската криза през 2015-2016 г. определено постави множество предизвикателства пред един предимно неподготвен за целта Европейски съюз. Това, в последствие, доведе до претоварени системи за убежище, нарушения на човешки права, както и повишено политическо напрежение. Тъкмо в този контекст беше представен новия Пакт за миграцията и убежището по-рано през тази година, който президентът на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, нарече „ново начало“ по време на представянето му[1]и който предвижда по-консолидиран подход и подобрено сътрудничество между държавите-членки на ЕС във връзка с предизвикателства пред управлението на миграционните потоци. Пактът приема принципите на пропорционалната отговорност и солидарност между държавите-членки като играещи важна роля за успешна обща политика спрямо интеграцията на мигранти, процедурите за убежище и управлението на границите.

Пактът се основава на предложенията за реформа на Комисията от 2016, които имаха за цел да подобрят общата европейска система за убежище. Те включват Регламентът относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, Директивата за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, Регламентът за създаване на рамка на Съюза за презаселване и Директивата относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (предложена за реформа през 2018) . Също така, Пактът съдържа нови предложения, като например замяна на Регламента „Дъблин“ с нов Регламент относно управлението на убежището и миграцията; Регламент за скрининг също така ще осигури скрининг преди влизането на граждани на трети държави, преминаващи външната граница без да изпълняват определените условия[3]; Регламентът за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства в областта на миграцията и убежището създава инструмент за справяне с кризи, задължителен механизъм за солидарност, както и разпоредби относно предоставянето на статут на незабавна закрила в ситуации на криза[4]; общи процедури за убежище и връщане следва да бъдат създадени чрез изменен Регламент за процедурите за предоставяне на убежище; изменен Регламент за Евродак също предвижда разширена Евродак база данни, която да работи „в рамката за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС“.[5]

Пактът представя по-бърз и ефикасен процес по кандидатстване за убежище, в същото време придържайки се към принципа на неотблъскване и зачитане на фундаменталните човешки права. Механизъм за независимо наблюдение ще осигурява зачитането на тези права, като ще бъде създаден със съдействието на Агенцията за основните права. Ще бъде предоставена по-добра защита на деца мигранти, като Пактът гарантира по-бърза процедура по събиране на семейства и изключва от процедурите на границата непридружени деца и деца под 12-годишна възраст, както и техните семейства. За други уязвими лица също няма подобни изисквания в случаи, че специфичните гаранции, съответстващи на техните специални потребности, не са подсигурени. Допълнително укрепване на отношенията на ЕС с трети държави-партньори, както и управлението и оперативната съвместимост на IT системите са също цели на Пакта, както и създаването на експертна група, която да взима предвид мненията на мигрантите във връзка с миграционните политики на ЕС.

Не липсват и критики спрямо новия Пакт за миграцията и убежището –Human Rights Watch, заедно с множество други подписали, например, даде становище, очертавайки установените недостатъци и предлагайки препоръки за бъдещи действия[6]. Някои от критиките включват особеното внимание върху репатрирането и задържането, рисковете от нарушения на човешки права и неефективността на сегашните операции по търсене и спасяване. За тази цел, становището препоръчва некомплицирани процедури за убежище, по-ефикасни гаранции за защита на човешките права, операция на ЕС по издирване и спасяване в Средиземноморието и стимулиране на интеграцията чрез новия План за действие относно интеграцията и приобщаването за периода 2021-2024 г., който ще бъде достъпен през декември 2020.[1] European Commission, ‘A fresh start on migration: Building confidence and striking a new balance between responsibility and solidarity’, 23 September 2020. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706.

European Commission, ‘New Pact on Migration and Asylum: Questions and Answers’, 23 September 2020. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1707.

[3] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817, 2020/0278 (COD).

[4] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum, 2020/0277 (COD).

[5] Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of biometric data for the effective application of Regulation (EU) XXX/XXX [Regulation on Asylum and Migration Management] and of Regulation (EU) XXX/XXX [Resettlement Regulation], for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818, 2016/0132 (COD).

[6] Human Rights Watch, ‘The Pact on Migration and Asylum: To provide a fresh start and avoid past mistakes, risky elements need to be addressed and positive aspects need to be expanded’, 08 October 2020. Available at: https://www.hrw.org/news/2020/10/08/pact-migration-and-asylum.