На 29 ноември 2021 г. се състоя финалната среща на консорциума по проект MIICT, която се проведе онлайн. По време на срещата, всички партньори представиха финалните постигнати резултати спрямо всеки един от работните пакети и също така дискутираха последващите стъпки, които са необходими за да се осигури дългосрочната устойчивост на резултатите от проекта.

Проектът „Услуги за миграция, подпомогнати от ИКТ“ (MIICT) е създаден с идеята да проектира, разработи и внедри инструменти, които отговарят на предизвикателствата пред интеграцията на мигранти. С оглед осъществяването на тази идея, проектът си поставя за цел, следвайки подход на съвместно създаване, да предостави подобрени електронни услуги за мигранти, бежанци, публични органи, неправителствени организации и други заинтересовани лица.

За тази цел, MIICT разработи система, способна да улови специфичния социо-културен, икономически и правен контекст на мигранти – информация, която може да бъде споделяна между различните публичните органи. По този начин проектът има за цел да подобри достъпа до пазара на труда чрез напасване на мигранти с реални нужди на пазара на труда, както и с други възможности за развитие въз основа на техните специфични умения и образование.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.