На 17 май 2022 г. екипът на Фондация „Право и Интернет” (ФПИ) проведе финалната дискусионна среща по проект E-PROTECT II в България. Форматът на събитието беше малко по-различен в сравнение с предишните. Срещата се проведе под формата на кръгла маса, с акцент върху последните и очакваните нормативни и стратегически промени и, когато става въпрос за правата на детето и тяхната защита.

Събитието започна с представяне на основните резултати от проекта E-PROTECT II заедно с критичен преглед на Основана на правата на детето методология за индивидуална оценка на нуждите на деца – жертва на престъпление (разработена в рамките на първия проект E-PROTECT) - три години по-късно. Изтъкнато беше по-широкото приложение на методологията към различни случаи, касаещи деца в риск (деца в конфликт със закона, непридружени непълнолетни и други, а не само жертви на престъпление).

Дискусионната среща продължи с лекторска част, включваща интервенция на представител на Държавната агенция за закрила на детето – Марга Стоянова и Надя Кожухарова от Фондация „Асоциация Анимус” (Център за рехабилитация, консултиране и психотерапия – Зона ЗаКрила). Марга Стоянова направи преглед на правната рамка и какво предстои по отношение на стратегически предложения и очакваните резултати на национално ниво, а Надя Кожухарова акцентира върху непрекъснатата ѝ работа в областта на индивидуалната оценка на деца жертви и съществуващите пречки пред на работата на психолога в тази област.

Засегнатите теми предизвикаха интересна и проницателна дискусия. Участниците споделиха положителни отзиви и необходимостта от по-нататъшни и по-конкретни действия по отношение на гарантирането на правата на детето и поставянето им в центъра на тези процеси.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор № 878593.