Фондация "Право и Интернет" ще стартира през 2012 г. участието си в RESPECT - проект към Европейската комисия в направлението "Сигурност", под-направление "Наблюдение и предизвикателства пред сигурността на гражданина". Проектът е създаден в рамките на изследователската мрежа LexConverge, а проф. Джо Канатачи е главният изследовател и цялостен координатор на проекта като част от екипа на Университета в Малта. България си партнира с още 19 партньора от 15 различни държави.

RESPECT има за цел да изследва дали настоящото и предвиденото към момента ниво на използване на информационните и комуникационните технологии за наблюдение на гражданите е балансирано, определяйки въз основа на редица показатели „ниво на баланс”, доколко липсата на баланс съществува и как се възприема от гражданите. Проектът проучва опциите за промяна на „баланса” чрез комбиниране на технологии, ориентирани към защита на личната информация, и различни оперативни подходи. Изследванията се фокусират към пет ключови области, все още неприпознати от съвременните изследвания в тази област (CCTV, изследвана на бази от данни и откриването на скрити взаимовръзки, изследване на онлайн социални мрежи, RFID и устройства за геолокация, и проследяване на финансови потоци). В допълните в рамките на RESPECT ще се проведе качествен и количествен анализ на настроенията и отношенията на гражданите към съвременните форми на наблюдение. RESPECT ще създаде съвкупност от инструменти, която ще позволи на лицата, определящи държавните политики да разберат по-добре социо-културното, оперативно и икономическото значение на системите за наблюдение. Проектът ще изготви оперативни насоки за инкорпорирането на защитата на личната информация чрез подходи, позволяващи на изпълнителната власт да внедрява подобни системи с възможно най-ниските нива на риск и максимална защита на гражданите при използването на личната им информация.

Фондация „Право и Интернет” ще бъде ръководител на работен пакет 14, посветен на консолидирането на информация с ключово значение от изследвания, провеждани в областтите на защита на личните данни, нарушаването на правата чрез използването на съвременните системи за наблюдение и социално-икономическата цена за внедряването им, а Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет”, е координатор на работния пакет.