Фондация „Право и Интернет” стартира изпълнението на дейности 1, 2, 3, 4 и 8 от проекта на Областна администрация Благоевград „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”.

В рамките на изброените дейности екипът на Фондацията ще анализира ефективността на управление на човешките ресурси и нуждите от внедряване на система за менторски отношения в целеви административни структури в областта на образованието и здравеопазването. Резултатите от проучванията ще бъдат представени на нарочни събития, а в последствие ще бъде организирана и провеждена работна бенчмаркинг-среща във водеща страна-членка на ЕС.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.