От 12 октомври 2015 г. Фондация „Право и Интернет“ е участник в Глобалния договор на ООН.

Глобалния договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света. Призив към компании да приведат в съответствие стратегии и операции с универсалните принципи за правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията и да предприемат действия, които напредват обществени цели.