Foundation for SMURD (Румъния)

Фондация за SMURD е неправителствена организация, частно юридическо лице с нестопанска цел, неполитическа и независима от всяка друга институция или лице, или на румънско или от чуждестранно естество, която е създадена през 2006 година.