Следете развитието на проект INFORM вече и в социалните медии – Facebook, LinkedIn, and Twitter.

Проектът ще допринесе за ефективното и последователно прилагане на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), както и ще подпомогне процеса по транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 в националните законодателства. Под ръководството на Фондация „Право и Интернет“ проектът ще посрещне нуждите на магистрати, практикуващи юристи и съдебна администрация от специализирано обучение върху въпроси относно правото на защита на лични данни, като им предостави обстоен поглед върху новото европейско законодателство в тази сфера.

Концепцията на проекта е да достигне до магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация чрез прилагане на подхода „обучение на обучители“. В рамките на INFORM ще се разработят специализирани обучителни материали, адаптирани методики на преподаване към всяка от целевите групи и e-Learning програма. Екипите на партньорските организации ще положат усилия и в посока повишаване на осведомеността относно текущата реформа в сферата на защита на лични данни и популяризиране на практическа информация относно ефективното упражняване на правото на защита на лични данни.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.