Доц. д-р Даниела Илиева и Димислава Георгиева (съавтор), които са част от екипа, изпълняващ проекта DEEP, публикуваха статията "Дигитално предприемачество (Как да го насърчим)" в двумесечното научно-методическо списание „Предучилищно & Училищно Образование“. Публикацията се отнася до тенденциите в търсенето и предлагането на цифрови и предприемачески умения в България. Основната цел на статията е да се наблегне на връзката между дигиталните и предприемаческите умения, както и на факта, че двете компетенции са взаимосвързани. Авторите се позовават на проекта DEEP, тъй като той е изграден върху интегриран и иновативен подход, според който ИКТ и предприемаческите умения не се третират отделно, както традиционно се предвижда от националните учебни програми.

Проектът е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.