Консорциум "Модерно управление" обявява конкурс за набиране на неключов експерт "Юридически въпроси, свързани с усвояването на средства от СКФ" за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти" по проект "Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ".

Специфичните условия, на които трябва да отговарят участниците, са изложени в Приложение 4.
Необходими документи за кандидатстване – Автобиография по образец (Приложение 2).

Конкурсното досие е на разположение и на следните интернет адреси: www.dicon-bg.com; www.ciela.net; www.netlaw.bg; www.idein.eu. Документацията може да се изиска и по e-mail: eufunds@dicon-bg.com.

Подаването на документи може да се извърши по пощата или на ръка на адрес: гр. София, бул. „Владимир Вазов”, сграда до блок 208, ет. 2 /важи датата на приемане на документите в офиса/ или по e-mail: eufunds@dicon-bg.com. Комуникация по телефон не е допустима.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 17.00 ч. на 22.11.2011 г. Отварянето на кандидатурите ще се състои на 24.11.2011 г. от 17:30 часа в офиса на консорциума. С одобрените кандидати ще бъдат проведени интервюта.

Консорциум "Модерно управление" си запазва правото да обяви допълнителни сесии за набиране на неключови експерти при възникване на такава необходимост. Датите за допълнителните сесии ще бъдат публикувани на следните интернет адреси: www.dicon-bg.com; www.ciela.net; www.netlaw.bg; www.idein.eu.

За допълнителна информация, моля натиснете тук.
За образец на Автобиография (Приложение 2), моля натиснете тук.
За преглед на специфичните изисквания към кандидатите (Приложение 4), моля натиснете тук.