Lisboa E-Nova - Lisbon’s Municipal Energy and Environmental Agency (Португалия)

Lisboa E-Nova (Lisbon’s Energy and Environmental Agency) е сдружение с нестопанска цел, работещо в частна полза, което има за цел да допринесе за устойчивото развитие чрез системно и непрекъснато подобряване на енергийните и екологичните характеристики на града. Целта на Lisboa E-Nova е да прилага процес на непрекъснато усъвършенстване с участието на всички ключови заинтересовани страни на града, на базата на цялостен и количествен подход, което ще доведе до по-добра енергия и екологичните показатели на града.