На 18 януари 2019 г., Фондация „Право и Интернет“ беше домакин на междинната среща, организирана по проект E-UNITE. Представители от партньорските организации се събраха, за да обсъдят прогреса пo основните резултати от проекта, както и следващите стъпки, които да се предприемат с оглед изпълнението на проекта.

Срещата стартира с представяне на новия партньор по проекта – HIGGS (ГЪРЦИЯ) и продължи с демонстриране на функционалностите на онлайн платформата. Освен това по време на срещата бяха засегнати и теми, свързани с изготвянето на Ръководство и Пътната карта за устойчивост, както и с управлението и финансовото отчитане. Партньорите обсъдиха предстоящите събития и постигнаха съгласие по обща стратегия за последващи действия по отношение на обучението на служители от партньорските организации (Joint Staff Training).

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност Стратегически партньорства в сферата на младежта.