На 4 – 6 октомври 2019, втората мобилна дейност по проект TRAIN (Проследяване на политиките за интеграция чрез структуриран диалог) - международна среща на петима от партньорите по проекта – се проведе в Хелзинки, Финландия. По време на срещата, представителите от България, Румъния, Естония, Италия и Финландия дискутираха дейностите на местно ниво, предприети досега в съответните държави, по отношение на насърчаването на структуриран диалог между младите хора и политиците. Партньорите също така направиха оценка на резултатите и получената обратна връзка, както и планираха предприемането на последващи действия с цел подобряване на политиките за интеграция в рамките на националния контекст.

Проектът TRAIN е 18-месечен проект, насочен към млади мигранти и младите европейски граждани. Проектът цели да насърчи структурирания диалог между младите хора и политиците чрез съвместно участие и на двете групи. Именно посредством структурирания диалог партньорите по проекта възнамеряват на предоставят право на глас на младите хора, създавайки връзката между тях и политиците. Проектът има за цел да стимулира дебата, отзвука и размисъла в посока – причините за настоящите миграционни явления, проучвайки стратегия за социална интеграция на младите хора и разработвайки ad hoc инструменти.

Проектът има за цел да допринесе за определянето на политиките за младежта в процеса на интеграция на мигрантите, за приобщаващо общество, за насърчаване на толерантността и зачитането на правата на човека; за насърчаване на диалога, взаимното обучение и сътрудничеството между създателите на политики и младите хора с различни култури и среди, насърчаващи междусекторните подходи и сравнявайки моделите в различни реалности, допринасящи за разработването на нови политики на ЕС в областта на законната миграция и интеграция; за насърчаване на участието на младите мигранти и европейски граждани, засилвайки приноса им за създаването на по-добро общество и др.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.