С оглед предприемането на мерки за осигуряване на съответствие с новата правна рамка, въведена с GDPR, и избягването на тежки санкции, Фондация „Право и Интернет“ предоставя консултантски услуги и съдействие за привеждане на дейността на Многопрофилна болница за активно лечение „Доверие“ АД и на Медицински център „Доверие“ АД в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. – Общ регламент за защита на данните (GDPR) и процесите, свързани с обработване на лични данни от Дружествата.

В рамките на анализа се извършва щателно проучване на дейностите по обработване на лични данни в Дружествата и на тяхното настоящо ниво на съответствие с GDPR, идентифицират се и рисковете, свързани с тези дейности, и се предоставят препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на Регламента.

В резултат от правния анализ, се изготвя писмен доклад за степента на съответствие на процесите по обработване на данни на Дружествата, съдържащ препоръки и насоки за привеждането на процесите в съответствие с нормативно установените задължения и изискванията на GDPR.