Фондация „Право и интернет“ беше избрана да участва в провеждането на национално оценяване на развитието на интернет в България с рамката на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО, подкрепена от Съвета на Европа. Изследването представено в "Доклад за национална оценка на развитието на интернет в България", беше извършено чрез възлагане на обществена поръчка от Министерство на електронното управление (МЕУ), от Гражданско дружество „Право, Интернет, Медии, Комуникации и Култура“, включващо консорциум от експерти в областите на научно-изследователска дейност на три независими организации -Фондация “Право и интернет”, Фондация „Медии 21“ и Фондация „Комуникации и култура“. Експертите от Фондация „Право и интернет“, взели участие в националното изследване включват Даниела Илиева, Мария Лачова, Полина Петрова и Мартина Богданова.

Докладът представя универсален изследователски инструмент и представлява значим източник на информация за развитието на интернет средата в България, разработен, за да подпомогне институциите, както и всички заинтересовани страни, да получат ясно разбиране за настоящото състояние на интернет средата, да оценят съответствието ѝ с принципите на ЮНЕСКО за правата, достъпността за всички и принципите за участие на много заинтересовани страни, както и да формулират политически препоръки и практически действия за привеждането ѝ в съответствие с тях.

Основните цели на Доклада са:

  • Оценяване на интернет средата и политиките, във връзка с прилагането на принципите на ЮНЕСКО за правата, отвореността, достъпността за всички и принципите на много заинтересовани страни (ROAM X);
  • Анализ и оценка на отделните показатели и въпросите, с които те са свързани, както и цялостна оценка на темите и категориите;
  • Предоставяне на препоръки, с цел подпомагане на правителствените органи и заинтересованите страни да развият ясно и по същество разбиране за състоянието на националната интернет среда и да формулират политически препоръки, развият национална политика и регулаторна законова рамка, както и практически инициативи, които ще им позволят да постигнат целите си и да се приведе интернет средата в България в съответствие с принципите на ЮНЕСКО.

Изследването играе изключително важна роля в справянето с цифровите пропуски в България и развитието на интернета в страната. Докладът представлява ценен инструмент, който отчита правата на човека и създава възможности за сътрудничество между различните заинтересовани страни.