Наръчникът за приобщаващи практики (Inclusivity Handbook) по проект MIICT съдържа детайлни препоръки за гарантиране на приобщаващи практики спрямо информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в публичния сектор, така че да осигурят участието на тези лица, които традиционно биват дискриминирани и маргинализирани в обществената сфера.