Финалната версия (на англ. език) на наръчника по проект E-UNITE бе изготвена от партньорите и може да бъде достъпена тук. Наръчникът ще бъде достъпен скоро и на всички партньорски езици, а именно гръцки, словенски, български, румънски и албански.

Консорциумът, формиран от шест организации – Университет Никозия (Кипър), Celje Youth Center (Словения), Фондация „Право и Интернет“ (България), Институт за икономически, политически и социални изследвания (Косово), Център за европейски политики (Румъния), Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (Гърция), разработват наръчник, насочен към младежките работници, обхващащ практическите съвети и насоки, добри практики и модели за изграждането на мрежа и на местни инициативи.

Наръчникът съдържа следните секции: младежка работа, набиране на средства, добри практики за граждански инициативи, насърчаващи толерантността и многообразието, примери за най-добри практики, свързани с инициативи, водени на местно ниво, развиване на умения за изграждане и поддържане на мрежа, менторство, както и създаване и поддръжане на контакти.

Наръчникът е комбинация от теоретични подходи и методи и съдържа представяне на най-добрите практики в България, Кипър, Гърция, Косово, Румъния и Словения, свързани с граждански инициативи, популяризирани в тези страни.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.