Политическото доверие има значение за политическите предпочитанията на гражданите, но съществуващите изследвания все още не са разгледали дали този ефект зависи от това как са разработени самите политиките. За да запълни тази празнина, статията по-долу анализира дали и как взаимодействат дизайна на политиката с доверието при формиране на политическите предпочитания на хората. Ние теоретизираме, че контрола върху политическите като например ограничения и условия, може да действа като предпазна мярка срещу несигурността, компенсирайки липсата на доверие на хората в политическите институции, при генерирането на подкрепата за изпълнение на политиката.

Съсредоточавайки се върху случая с обществените предпочитания към политиките спрямо убежище и бежанци, нашият емпиричен анализ се основава на оригинален съвместен експеримент с 12 000 анкетирани в осем европейски държави. Резултатите показват, че доверието на отделните лица в политическите институции на Европейския съюз, играе централна роля за формирането на техните предпочитания относно хуманитарните политики за убежище и бежанците.

Хората с по-ниско ниво на политическо доверие в европейските институции по-малко подкрепят политиките за убежище и бежанците, които предоставят широка, неограничена или безусловна защита и повече подкрепят политики със силно рестриктивни характеристики. Също така в статията демонстрираме, че дори политически недоверчивите лица могат систематично да подкрепят политики, които осигуряват защита и помощ на бежанците, ако има ограничения или условия за предоставянето им. В заключение обсъждаме значимостта на нашите открития за теоретичните разбирания за ролята на политическото доверие при формирането на политическите предпочитания на хората.

Статията е достъпна на английски език и може да я откриете този адрес