През януари 2020 г. COPKIT участва в работен семинар, организиран от DG HOME.

Семинарът събра около 100 представители на около 30 текущи проекта в областта на борбата с престъпността и тероризма, изследователски контексти, финансирани от ISF-P или от програмата H2020, като COPKIT.

Семинарът беше насочен към създаването на дискусии по общи предизвикателства, обмен на добри практики и обсъждане на възможни решения, които биха довели до съвместни резултати и конкретни действия. Също така бяха обхванати правните и етичните аспекти на разработването и използването на технологии, базирани на данни.

Участниците споделиха опита си и различни гледни точки, а именно като правоприлагащи ограни, изследователи и експерти в областта на полицията, както и свързани с данни, ИИ и етични, правни и обществени аспекти. В допълнение към тях имаше представители на Европейската комисия, включително представители на няколко звена на DG HOME, Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA), както и на Генерална дирекция за изследвания и иновации (DG RTD). Представени бяха и членове от Европол и Интерпол.

Няколко проекта за сигурност представиха своята работа, свързана с използването на синтетични и реални данни за изследователски цели, както и въпроси, свързани с етиката, закона, защитата на данните и въздействието върху обществото. Презентациите отвориха дискусии и споделяне на опит.

Участниците обсъдиха различни въпроси, споделяйки добри практики и научени уроци, включително теми като:

Отворени и публично достъпни набори от данни, приложими за изследване на сигурността / FCT

Принципи за използване на синтетични и реални данни за сигурност / FCT изследвания

Правни основи за установяване на сътрудничество и споделяне на набори от данни между проекти

Етичната и правна рамка за изследване на сигурността / FCT: споделяне на правни и етични материали, напр. ръководства, наръчници и подходи, включително наскоро публикувания доклад на ЕС „Предварително становище относно защитата на данните и научните изследвания“ (06.01.2020) на Европейския Надзорник по защита на данните (EDPS).

В резултат на тези дискусии бяха планирани редица действия за справяне с въпроси, повдигнати от участниците, а именно:

Поддържане на онлайн форум за изследователски проекти за сигурност / FCT, за споделяте опит и извлечени поуки

Поддържане на списък от отворени и публично достъпни набори от данни, свързани с изследване на сигурността / FCT, които могат безопасно (т.е. без последици за сигурността, правното или етичното естество) да се използват от проекти

Създаване на хранилище от съответните етични и правни ръководства, което ще бъде последвано от събитие, посветено на обучението по правни и етични въпроси.

Етични, правни и обществени съображения на инструментите за управление на данни

Екипът на COPKIT участва редовно в инициативите на ЕК, насочени към споделяне на добри практики и извлечени поуки, особено свързани с етични, правни въпроси и проблеми на защитата на данните в проекти, свтрзани с данни.

Управляваните от данните инструменти за полицията, които събират и обработват потенциално лични данни, могат да взаимодействат с правата и свободите на хората, като жертви на киберпрестъпления, извършители или други потребители на Интернет. Екипът на ELP на COPKIT (с участието на Фондация за право и Интернет от България, Университета в Гранада от Испания и ръководен от Trilateral Research от Ирландия) работи по справяне с етични, правни норми, защита на данните и обществени предизвикателства, свързани с предвиденото използване на инструментите на COPKIT. През целия жизнен цикъл на проекта, от ранния етап на проектиране до внедряването на продукта или услугата, екипът на ELP провежда интегрирана защита на данните и оценка на етичното въздействие (E + PIA) на COPKIT технологиите, за да постигне отговорно използване и иновациите.

Чрез интегриран и интердисциплинарен подход към E + PIA в проекта COPKIT, екипът на ELP предоставя своя опит и подкрепа на всеки етап от проекта, спазвайки поверителността, чрез принципите на дизайн на етиката при проектиране. Потенциалните етични, правни и обществени съображения са разгледани, като се започне от дейностите по проектиране и разработка, които ще продължат и по време на пилотирането на инструментите COPKIT. Работим в тясно сътрудничество с партньорите на COPKIT и други заинтересовани страни, за да разберем и отговорим на техните нужди.

Екипът на ELP на COPKIT се подкрепя от консултативния орган, наречен Консултативен съвет за етично и обществено въздействие (ESIAB), състоящ се от етици, юридически експерти и социални учени, за да се осигури обективна обратна връзка за развитието на COPKIT.

За повече информация и актуализации, следвайте ни в Twitter, LinkedIn и Facebook и не се колебайте да се свържете с нашия екип на copkit@copkit.eu.

Повече информация тук: https://copkit.eu/joining-forces-to-tackle-the-eth...