Форумът е организиран в изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост", сключен между Областна администрация - Плевен и Дружество по ЗЗД "ТАФ" .