На 13 Октомври 2010 г. от 09:00 часа, в Конферентна зала на хотел "Балкан", с. Чифлик, община Троян, ще се проведе Обучение на областните и общинските администрации за привеждане на вътрешните правила към нуждите на конкретната администрация.

Сутрешната част на обучението ще включва семинарни занятия и практически упражнения във връзка с техническите аспекти и принципите на работа при електронното управление. Ще бъдат разгледани Законът за електронното управление и Наредбата за вътрешния оборот на електронните документи и документите на хартиен носител в администрациите. Ще бъде направен и кратък обзор на изготвените на предходен етап типови вътрешни правила за оборот на електронните документи и документите на хартиен носител в областните и общинските администрации.

След обед e предвидено представяне на Инструкция за привеждане на типовите вътрешни правила към нуждите на конкретната администрация, както и запознаване с практически казуси и проблеми при създаване на вътрешните правила за административните дейности.

Обучението се реализира като част от обществена поръчка с предмет: „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост”, на Областна администрация Плевен, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.