В периода от 27 – 31 март 2019 г., младежки работници от държавите-членки (на партньорските организации) участваха в обучителни сесии по проект Blend-IN. Обучението бе организирано от Celje Youth Center в самия младежки център, базиран в гр. Целе, Словения.

Фондация „Право и Интернет“ избра четирима участници, които да присъстват на сесиите, а именно: София Ненова, Росалия Касамска, Мария Стоянова и Калина Русева.

Обучението съчетава теоретични, методологически и практически упражнения и експериментални сесии, описани в Наръчника по Blend-IN. Основният резултат, който се целеше да бъде постигнат, бе първоначалната подготовка на участниците за справяне с предизвикателствата им в младежката работа и дейност.

Blend-IN цели да предостави на младежките работници уникалната възможност да придобият знания и практически опит, свързани с междукултурната комуникация и управление, в различен, динамичен формат. Създаването на симулационна игра с основна цел да се потопят младежките работници в реалистични ситуации и да се насочат към правилните решения е иновация. Blend-IN ще осигури по-интерактивна среда, която стимулира ситуации на междукултурна комуникация и управленски казуси, свързани с инициативи с по-интегриран подход към работата с младежи от различни общности.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.