На 16 април 2021 г. от 11:00 ч. Мартин Захариев - част от старшите правни експерти на Фондация „Право и Интернет“, проведе онлайн публична академична лекция на тема "Приложимост на правилата за защита на личните данни в Съдебната система и Търговския арбитраж".

Той бе официално избран от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ ) на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление и режим на информацията в съдебната система. Защита на личните данни).

Екипът на Фондация „Право и Интернет“ пожелава на доц. д-р Мартин Захариев много успехи в академичното му развитие и бъдещите професионални начинания!