Отношението към мигранти и бежанци от доставчиците на обществени услуги в приемащите страни винаги е било от интерес за различни заинтересовани страни. Това важи с още по-голяма сила в Европа предвид голямото миграционно движение, възникнало през по-голямата част от второто десетилетие на 21-ви век.

Именно в този контекст прилагането на по-индивидуализиран подход при предоставяне на обществени услуги на новодошлите, съсредоточен върху тяхната възраст, пол и многообразие (ВПМ), все повече се оптимизира от ключовите заинтересовани страни, като ВКБООН, като инструмент за подобряване на ефективността и полезността на тези услуги. Въз основа на възрастта, пола и многообразието, оценката на качеството на предоставяните услуги може да даде светлина на техните проблеми и недостатъци, като се потърси становището на техните потребители. Както отбелязва ВКБООН, възрастта влияе и може да повиши или намали способността на човек да упражнява правата си, полът често определя задълженията, отговорностите, ограниченията, възможностите и привилегиите на жените и мъжете, докато, по отношение на многообразието , ВКБООН се задължава да гарантира, че всички засегнати лица са защитени по подходящ начин.

Например в оценката за участието на ВПМ на ВКБООН през 2017 г. в България, най-важните въпроси, свързани с интеграцията, преживени от търсещите убежище, са образованието и изучаването на езици, интеграцията на пазара на труда, както и културата и медиите. Търсещите убежище и бежанците посочват необходимостта от курсове по английски, немски и български език, както и като цяло необходимост от подобряване на достъпа до информация и улесняване и опростяване на тяхната интеракция с администрацията. Освен това търсещите убежище и бежанците изразяват необходимостта от повече културни посещения, социални събития и други изграждащи общността преживявания, които да спомогнат за изграждането на по-положително представяне на бежанците в медиите, тъй като предимно негативните стереотипи бяха определени като пречка за интеграцията. Относно въпросите свързани с пазара на труда, необходимостта от по-целенасочено професионално обучение на бежанци въз основа на нуждите на местната икономика е определено като средство за улесняване на затруднение при намирането на работа. Установени са проблеми, свързани с пола. Например при жените бежанци, които нямат трудов опит в страните си на произход, това се отразява негативно на последващите им опити да навлязат на пазара на труда в България. Възрастните хора могат да изпитват затруднения да се движат свободно в и извън бежанските центрове поради липса на инфраструктура и липса на информация за процедурата по кандидатстване за пенсии и други осигурителни права.