Фондация „Право и Интернет, координатор на проекта E-PROTECT II го стартира официално на 30ти март чрез виртуална работна среща с всички партньори.

Проектът цели да надгради и разшири резултатите, постигнати от осъществяването на E-PROTECT. Проекта е предназначен да повиши способностите, качеството и адекватността на уменията на професионалисти, които работят с деца жертви на престъпления. Проектът цели да подобри сътрудничеството между компетентните органи (национални, неправителствени организации и/или професионални такива), работещи в сферата. Реализирането на E-PROTECT II ще подобри и повиши подкрепата, предоставяна на деца, жертви на престъпления, тъй като ще даде възможност за по-нататъшното развитие на различни експерти, активно работещи в тази област. По този начин E-PROTECT II ще стимулира практическото прилагане на Директива 2012/29 и ще повиши обществената информираност относно правата на детето, гарантирани чрез нея.

Участниците обсъдиха резултатите постигнати чрез реализирането на E-PROTECT и как да ги използват ефективно по време на изпълнението на текущия проект. Освен това партньорите обсъдиха целите и структурата на проекта, стратегия за разпространение и комуникация, вътрешни процедури, стратегия и критерии за оценка на изпълнението, както и подход към плануваните събития.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия в рамките на договор № 878593.