Проектът EMPLOY, неговата цел, очаквано въздействие и резултати бяха представени пред екипа на Фондация „Право и Интернет“. Всъщност целта на срещата беше да разпространи резултатите от проекта и да информира целия екип на организацията за тях.

Менторският e-Hub, неговите функционалности и съдържание също бяха представени. Някои от членовете на екипа направиха коментари и препоръки за подобряване на съдържанието на платформата, които ще подобрят удобството на ползване. Освен това бяха направени предложения във връзка с развитието на сътрудничеството между менторите и наставляваните.

Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия в рамките на Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за младежта.

EMPLOY e-Hub