Фондация „Право и Интернет" е координатор на проекта iCare. Днес (10.11) се проведе виртуална работна среща с всички партньори, която сложи началото на проекта.

Международното отвличане на деца, се случва често в ЕС, с 1800 случая годишно, и има огромно психологическо и емоционално въздействие върху всички потърпевщи деца, което може да бъде допълнително влошено от бавен и сложен съдебен процес, поради липсата на адекватно сътрудничество между Централни органи, юристи и семейни медиатори. Вследствие на това и приемайки най-добрите интереси на детето като приоритет, в рамките на проекта iCare, ще бъдат разработени и внедрени нови инструменти и дейности за подобряване състоянието на децата жертви на отвличане по време на съдебния процес, чрез укрепване на съдебното сътрудничество и включване на Международната семейна медиация като допълнение към съдебното производство. Това ще доведе до подходящ за деца, икономически ефективен и ефективен във времето съдебен процес по дела за международно отвличане на деца. За тази цел проектът iCare ще увеличи капацитета на националните централни органи, определени от съответното законодателство, практикуващи юристи (съдии по семейно право и адвокати) и семейни медиатори, като подобри сътрудничеството и обмена на информация между тях. За да постигнем това, iCare ще увеличи знанията за настоящата правна и административна рамка, ще ускори съдебния процес чрез създаване на минимални общи стандарти на ЕС и ще повиши осведомеността относно съдебното сътрудничество и прилагането на семейна медиация.

Партньори по проекта са Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH) – Information Technologies Institute (ITI) (Greece), DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL- ITALIA (DCI - ITALIA), MIKK E. V. INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE FOR FAMILY CONFLICTAND CHILD ABDUCTION, EUROPEAN FEDERATION FOR MISSING AND SEXUALLY EXPLOITED CHILDRENAISBL (MCE).

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма „Правосъдие“ в рамките на договор № 101007436.