Следете развитието на проект iCare вече и в социалните медииFacebook, Twitter, и LinkedIn.

iCare e 24-месечен проект,който приема най-добрите интереси на детето като приоритет, и ще разработи и внедри нови инструменти и дейности за подобряване състоянието на децата, жертви на отвличане, по време на съдебния процес, чрез укрепване на съдебното сътрудничество и включване на Международната семейна медиация като допълнение към съдебното производство. За тази цел проектът iCare ще увеличи капацитета на националните органи, определени от съответното законодателство, практикуващи юристи (съдии по семейно право и адвокати) и семейни медиатори, като подобри сътрудничеството и обмена на информация между тях. За да постигне това, iCare ще увеличи знанията за настоящата правна и административна рамка, ще ускори съдебния процес чрез създаване на минимални общи стандарти на ЕС и ще повиши осведомеността относно съдебното сътрудничество и прилагането на семейна медиация.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмаПравосъдие“ в рамките на договор № 101007436.