Фондация „Право и Интернет“, координатор на проект INNOCENT стартира официално неговото изпълнение на 07 юни 2022 г. чрез виртуална работна среща с всички партньори.

Проектът „Подобряване на прилагането на презумпцията за невиновност при използването на електронни доказателства“ (INNOCENT) е насочен към процесуалните права на обвинените и подсъдими лица, по-специално правото им да бъдат считани за невиновни до доказване на противното и как то следва да се разбира в контекста на електронни доказателства. Проектът INNOCENT е насочен към държавите от Централна и Източна Европа, за да се проследят сходствата, добрите и лошите практики в региона по отношение на практическото прилагане на презумпцията за невиновност. INNOCENT има за цел още да засили сътрудничеството между граничещите си държави по отношение на пресечната точка между презумпцията за невиновност и електронните доказателства.

Участниците представиха себе си, екипите, които ще работят по изпълнението на проекта, организациите към които принадлежат, както и мотивацията им да се присъединят към INNOCENT. Освен това партньорите обсъдиха целите и структурата на проекта, стратегия за разпространение на резултатите и комуникация, вътрешни процедури, стратегия и критерии за оценка на изпълнението, както и подход към плануваните събития.

Проектът INNOCENT се осъществява с подкрепата на програма Правосъдие (2021-2027) на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101056685.