При наличие на технологична възможност съдебните органи ще допускат извършването на всякакви процесуални действия под електронна форма. Нормативно това ще бъде уредено с промени само в Закона за съдебната власт (ЗСС), а не във всички процесуални закони, коментира д-р Георги Димитров от фондация “Право и Интернет” по време на кръгла маса по проблемите на електронното правосъдие. Събитието бе в рамките на проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.