Проектът MIICT изследва нови подходи за ИКТ услуги, които улесняват интеграцията на мигрантии бежанци. За тази цел се проведе първи кръг от фокус групи и работни срещи за съвместно създаване на такива технологии с местни заинтересовани страни в Испания, Италия и Кипър.

През април 2019 г. партньорите на проекта MIICT (Услуги за миграция, подпомогнати от ИКТ) стартира 3 пилотни проекта в 3 държави (Испания, Италия и Кипър), обединяващи повече от 100 участници, включително мигранти, бежанци, търсещи убежище, местни длъжностни лица, служители на правоприлагащи органи, представители на социални национални и международни неправителствени организации и експерти по темата. Участниците бяха разделени на групи, които участваха в отделни дни: 1) Мигранти / бежанци / търсещи убежище; 2) Доставчици на услуги и експерти по предмет; 3) НПО.

В предварително избраните пилотни места проектът проведе серия от съвместни сесии с изброените заинтересовани страни, за да се запознаят с предизвикателствата и трудностите, свързани с достъпа до услуги. Събитията бяха инициирани от университета SheffieldHallam като координатор и организирани от партньорите по проекта във всяко място.

По време на тридневния семинар участниците бяха информирани за обхвата и обосновката на проектапреди доброволно да споделят своя собствен опит, да изразят мненията си и да обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени в ежедневните си дейности. Резултатите бяха събрани и подредени по приоритет, като се използва подход на смесени методи, включително картиране на съзнанието, разказване на истории, въпросници и наблюдение от фасилитатора. Във всяко място методите са идентични, за да се осигури съгласуваност и сравнимост. Резултатите от фокус групите определят основните предизвикателства, които ще бъдат отразени във втория кръг от работни срещи за съвместно създаване през октомври 2019 г., с цел създаване на полезни и подходящи решения в областта на ИКТ.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.