Днес, (27 юли), екипът на Фондация „Право и Интернет“ (ФПИ) проведе фокус група в рамките на проект „Преодоляване на границите за ефективно полицейско разследване за защита на жените, жертви на трафик и подобряване на механизмите за отчетност“ (A4). Основната цел беше да се идентифицират настоящите практики и механизми за международно сътрудничество и разследвания на случаите на трафик на жени и момичета с цел сексуална експлоатация, за да се установят нуждите, пропуските и добрите практики във връзка с подобряване на сътрудничеството. Благодарение на активното участие на нашите участници, успяхме да получим изчерпателна информация, свързанa с гореспоменатата тема. По-специално, дискусията беше съсредоточена върху сътрудничеството с Гърция и основните пречки, които компетентните органи срещат при разследването на случаи на трафик на жени с цел сексуална есплоатация, включително и в случаите с международен елемент.

Проектът се изпълнява с подкрепата на ‘Фонд за вътрешна сигурност – полиция’ на Европейската комисия, в рамките на Договор № 101021832.