През септември координаторът на проекта KEMEA проведе първите две обучения на треньорите в Солун и Лариса, Гърция.

Първото обучение се проведе в Солун с 8 участници - 4 психолози и 4 социални работници от затворите в Солун, Нигрита, Комотини и Гревена, а второто се състоя в Лариса с 6 участници - 2 психолози и 4 социални работници от затворите в Лариса, Домокос, Трикала и Касаветиа.

През първия ден социалните работници се запознаха с потребностите на бащите затворници, така както те са описани в резултатите от изследванията и добрите практики, представени от KEMEA. През втория ден EETAA представя методологията на трансформативно учене и как тя може да бъде приложена в рамките на затвора. След това участниците се включиха в експериментален семинар, който продължи 7 часа, разделен в два дни, по времето на който се реализира съкратена симулация на Училище за родители. В края беше проведена дискусия с всички участници, включваща оценка на обучението и бъдещите стъпки.

Трейнингът на затворническия персонал (социални работници, психолози и др.) се проведе с помощта на инструментариума, който беше разработен в рамките на изпълнението на проекта. Наръчникът за обучение се състои от добри практики за засиване на родителската роля на затворниците и въведение в процеса на трансформативното обучение. В първата част има „Дейности“ под формата на упражнения, с помощта на които професионалистите могат да приложат на практика теоретичните знания. Освен това втората част на материала е разделена на 12 различни „Срещи“, които ще се проведат с групите лишени от свобода родители. Всяка среща е придружена от практически упражнения, които могат да бъдат модифицирани в зависимост от условията, нуждите и опита на участващете.

Инструментариумът беше предоставен на обучителите, по време на първия ден от обучението.

Проектът се изпълнява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейската комисия по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ 621410-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN.