На 13 септември 2010 г. от 10:00 часа, в Малката конферентна зала на хотел „Балкан”, с. Чифлик, община Троян, ще се проведе семинар за представяне на вътрешните правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в областните администрации, към под-дейност 2.3 „Подготовка на инструкция за тяхното привеждане към нуждите на конкретната администрация”, по изпълнение на проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен Централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране” на Областна администрация Плевен, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.


Семинарът се организира в изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост”, сключен между Областна администрация Плевен и Дружество по ЗЗД “ТАФ” на 23 април 2010 година. В него ще вземат участие 24 представители на областните администрации, целеви групи по проекта.


Сутрешната част на семинара ще включва въвеждаща част в принципите на електронно управление и използването на електронен документ и електронен подпис, както и представяне на типови вътрешни правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в областните администрации.


След обед е предвидена дискусия върху предложените текстове на конкретни типови вътрешни правила за отделни администрации.