На 14 септември 2010 г. от 10:30 часа, в Конферентната зала на хотел "Балкан", с. Чифлик, община Троян, ще се проведе семинар за представяне на вътрешните правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в общинските администрации, към под-дейност 2.3 "Подготовка на инструкция за тяхното привеждане към нуждите на конкретната администрация" по изпълнение на проект "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен Централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране" на Областна администрация Плевен, по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Семинарът се организира в изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост", сключен между Областна администрация Плевен и Дружество по ЗЗД "ТАФ" на 23 април 2010 година. В него ще вземат участие 50 представители на общинските администрации, целеви групи по проекта.

Сутрешната част на семинара ще включва въвеждане в принципите на електронно управление и използването на електронен документ и електронен подпис, както и представяне на типови вътрешни правила за организация на административната дейност (за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител) в общинските администрации.

Следобед са предвидени дискусии върху предложените текстове на конкретни вътрешни правила за отделни администрации, както и дискусии върху предложените текстове.

За повече информация за проекта, моля натиснете тук.